Købsbetingelser

1.    Betingelsernes gyldighed
1.1 Betingelserne er gældende for alle bestillinger indgået med Soldana Emballage Aps, medmindre andet er skriftligt aftalt med køber.
2.    Bestilling
Køb på 5 trin
For at foretage et køb på soldana.dk skal du igennem 5 trin.
  1. Find den eller de varer du ønsker og læg dem i indkøbskurven, gå herefter til kassen.
  2. Indtast dine personlige oplysninger
  3. Gennemse ordren, godkend vores forretningsbetingelser og gennemfør køb
  4. Vælg betalingsmåde

2.1 Bestilling
Ved handel med Soldana Emballage ApS indgås aftaler på dansk, og aftalen er først bindende ved modtagelse af en ordrebekræftelse. Ved handel igennem soldana.dk er det muligt at se tidligere ordrer ved login på websitet. En kopi af ordrebekræftelsen kan rekvireres ved at sende en mail til soldana@soldana.dk.

3.    Priser
3.1 Alle priser er baseret på danske kroner ekskl. Moms og eventuelle andre offentlige afgifter, medmindre andet fremgår af tilbud eller ordrebekræftelse. Køber er indtil leveringen forpligtet til at acceptere ændringer i moms- og afgiftssatser, kurser, toldsatser, fragtrater, råvarepriser eller overenskomstbestemte arbejdslønninger. Alle priser er dagspriser og opdateres løbende, da websitet opdateres flere gange dagligt.

4.    Levering
4.1 Medmindre andet er angivet i tilbud og ordrebekræftelse, er de oplyste priser baseret på "ufranko"- levering, jf. Inco-terms (ab lager), og fragtomkostningen pålægges faktura.
Ordre under kr. 1.000,00 - ekskl. moms beregnes et fragt tillæg på kr. 100,00 + moms.

4.2 Levering indenfor 3 uger efter den i ordrebekræftelsen angivne leveringstermin skal i enhver henseende betragtes som rettidig levering, således at en sådan udskydelse ikke giver køber ret til at udøve misligholdelsesbeføjelser overfor Soldana Emballage ApS. Herudover suspenderes Soldana Emballage ApS leveringstid i tilfælde af strejke, lockout, brand, vandskade, maskinskade, manglende drivkraft, krig i ind- og udland, svigtende råvaretilførsel eller andre tilsvarende leveringsvanskeligheder og force majeure. Såfremt de nævnte hindringer for en ordres effektuering enten slet ikke eller kun under uforholdsmæssige omkostninger kan afhjælpes, forbeholder Soldana Emballage ApS sig ret til at annullere ordren.

4.3 Såfremt forsinkelsen med en leverance ikke skyldes de i 4.2 nævnte forhold er køber berettiget til efter overskridelsen af det rettidige leveringstidspunkt at fastsætte en rimelig og endelig frist for leveringen. En sådan frist skal udgøre minimum 7 dage. Såfremt levering ikke finder sted indenfor denne frist, er køber berettiget til at annullere aftalen.

4.4 Levering vil ske på den dag og indenfor det tidsrum der er aftalt, kunden og soldana.dk imellem. Hvis kunden ikke er på adressen anser Soldana Emballage ikke varen for afhentet og kunden skal derfor selv afholde omkostninger til returfragt og til en ny fremsendelse af varen. Dette er gældende for private og erhvervsdrivende.

5.    Betaling
5.1 Soldana Emballage ApS´ betalingsbetingelser på soldana.dk er netto kontant ved varens afsendelse, med mindre andet er skriftligt aftalt.

5.2 Ved betaling efter betalingstidspunktet beregner Soldana Emballage ApS en morarente, som udgør 1,5 % pr. måned fra fakturaens forfaldsdato.
For udskrivning af rentefaktura beregnes yderligere et gebyr på kr. 250,00.

6.    Ejendomsforbehold
6.1 De solgte varer forbliver Soldana Emballage ApS´ ejendom, indtil købesummen er erlagt i sin helhed.

7.    Produktinformation
7.1 Tekniske oplysninger, specifikationer, produktinformationer, kataloger, brochurer, brugsanvisninger m.m. om produktets funktion og anvendelse samt andre tekniske data om varen, som ikke er skriftligt bekræftet i aftalen med køber, er alene vejledende og uforbindende for Soldana Emballage ApS.

8.    Mangler og reklamationer
8.1 Køber skal kvittere for varerne ved modtagelsen og skal i kvitteringen bekræfte antallet af modtagne varer. Køber er pligtig til at undersøge varerne straks efter modtagelsen. Mangler, som opdages eller burde være opdaget i forbindelse med denne undersøgelse, eller som opdages senere, skal straks meddeles skriftligt til Soldana Emballage ApS. Køber må ikke foretage sig noget med den vare, hvorover der reklameres, før en eventuel reklamation er afklaret med Soldana Emballage ApS.

8.2 Soldana Emballage ApS´ mangelansvar bortfalder under alle omstændigheder senest 8 dage fra varens levering.

8.3 Såfremt Soldana Emballage ApS hæfter for en mangel, foretager Soldana Emballage ApS efter eget valg afhjælpning ved udbedring af manglen eller om levering. En sådan afhjælpning finder sted snarest efter, at Soldana Emballage ApS har modtaget varen retur fra køber. Herudover kan køber ikke rejse krav mod Soldana Emballage ApS i anledning af fejl og mangler ved varerne, uanset om købers tab direkte eller indirekte er forårsaget af fejl og mangler ved varen. Det præciseres således, at Soldana Emballage ApS ansvar ingensinde omfatter ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller andet direkte tab. Endvidere præciseres det, at Soldana Emballage ApS' eventuelle erstatningspligt ikke kan overstige den fakturerede værdi.

8.4 For specialordrer fremstillet efter købers specifikation, er Soldana Emballage ApS berettiget til at levere 10 % mindre eller 10 % mere end den
aftalte mængde, uden at dette medfører ændringer i forhold til den aftalte enhedspris.

9.     Produktansvar
9.1 Soldana Emballage ApS er ansvarlig for skade på personer og ting som følge af mangler ved de leverede varer, i det omfang ansvaret følger gældende lovregler om produktansvar. Soldana Emballage ApS hæfter dog ikke for skade af fast ejendom eller løsøre, der er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse (erhvervstingskader).
Soldana Emballage ApS kan herudover ikke gøres ansvarlig for driftstab, avance eller andet indirekte tab i anledning af produktansvar.

10. Tvister og lovvalg
10.1 Eventuelle uoverensstemmelser mellem køber og Soldana Emballage ApS, som ikke kan afklares ved forhandling, skal afgøres efter dansk ret ved Sø- & Handelsretten i København. I det omfang Soldana Emballage ApS måtte blive pålagt et ansvar over for tredjemand, som skyldes forhold hos køber, er køber forpligtiget til at holde
Soldana Emballage ApS skadesløs. Køber er samtidig forpligtiget til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler kravet mod Soldana Emballage ApS.

11. Privatliv
Sikkerheden omkring dine personoplysninger er en betydningsfuld del af vores samarbejde.
Brug et øjeblik på at læse vores politik om, hvorledes vi behandler og sikrer dine personlige oplysninger.
Vores persondatapolitik om beskyttelse af din identitet dækker indsamling og brug af personlige oplysninger, når du kommunikerer med os online, f.eks. når du besøger vores website og køber produkter.
For at gennemføre en bestilling på soldana.dk og for at vi kan levere din bestilling, skal du altid opgive: navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.
Soldana.dk er SSL certificeret (Secure Sockets Layer) gennem VeriSign, og det vises med en hængelås i din browser. Med SSL certificeret site beskyttes dine oplysninger, når de sendes via internet.
Oplysninger sælges eller videregives ikke til tredjepart og kan kun videregives til tredjepart med dit samtykke. I visse tilfælde kan Soldana Emballage ApS af lovgivning eller retskendelse være pålagt at udlevere personlige oplysninger og vi forbeholder os ret hertil.
Når vi indsamler personoplysninger via soldana.dk, sikrer vi, at det altid sker med dit samtykke.
Som registreret har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Oplysninger opbevares i henhold til bogføringsloven i minimum fem år.
På www.soldana.dk anvendes cookies til statistiske formål og for at give dig en bedre brugeroplevelse. En cookie giver ikke adgang til personlige oplysninger om dig.
I Internet Explorer slettes cookies under menuen "Funktioner" -> "Internetindstillinger" -> "Slet cookies". Vær opmærksom på, at hvis alle cookies på computeren slettes, vil alle gemte brugernavne og passwords for diverse websites blive slettet.
Du har i dine kontooplysninger mulighed for at ændre på kommunikationen fra os.
Såfremt du ønsker, at vi ikke må anvende dine personoplysninger til kommercielt brug via e-mail, telefon eller anden direkte kommunikation, bedes du kontakte Soldana Emballage ApS på telefon 44 47 48 49 eller e-mail soldana@soldana.dk
Den dataansvarlige er Soldana Emballage ApS, Nordre Strandvej 119F, 3150 Hellebæk

kon1.png
Har du nogle spørgsmål

Så udfyld nedenstående, så skal vi gøre vor bedste for at svarer.
 
 Security code